Διαχείριση Ακινήτων

Η διαχείριση επαγγελματικών ή οικιστικών ακινήτων τόσο σε μεμονωμένη βάση όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου (θεσμικού ή μη),σε συνδυασμό με την επιβεβλημένη αναλυτική και δυναμική εκτίμηση του ρίσκου κάθε σχετικής επενδυτικής απόφασης, αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων επιβάλλει, λόγω της ιδιαίτερης συγκυρίας που διανύουμε και των αβεβαιοτήτων που την χαρακτηρίζουν, την υιοθέτηση εξελιγμένων εργαλείων διαχείρισης και ποσοτικού προσδιορισμού των κινδύνων σε υλοποιημένες ή/και μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις επί ακινήτων.

Τα εργαλεία αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων αποφάσεων, εξελίσσοντας τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται κάθε εναλλακτικό σενάριο εκτίμησης, ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης ενός ακινήτου, το εισόδημα του οποίου καλείται να εξασφαλίσει μια ικανή απόδοση μετά από φόρους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται, για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους, στη ποσοτικοποίηση των κινδύνων κάθε απόφασης, προσδιορίζοντας συγκεκριμένες κατανομές πιθανοτήτων για την εύλογη αξία κάθε ακινήτου, την μέση ετήσια απόδοσή του και την εξέλιξη της μελλοντικής του εμπορικής αξίας.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων

Εκτίμηση & Συμβουλευτική

Η διεξαγωγή ακριβούς αποτίμησης ενός ακινήτου είναι κρίσιμη για διάφορους σκοπούς, όπως υποθήκη, αγορά ή αγορά, διάθεση ή πώληση, αναχρηματοδότηση, χρηματοοικονομική αναφορά και για επενδυτικούς σκοπούς.

Η ομάδα μας προσφέρει δυναμική και αξιόπιστη αποτίμηση ακινήτων για όλους τους τύπους ακινήτων κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, γης, βιομηχανικών κλπ. Οι Reset Consultants  και οι συνεργάτες μας παρέχουν μια αντικειμενική, επαγγελματική και με βάση τις προθεσμίες αποτίμηση, κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Οι συμβουλές μας υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές, επενδυτικές και διαχειριστικές αποφάσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, τους επιχειρηματίες και τους δημόσιους ιδιοκτήτες, τους κατασκευαστές και τους επενδυτές κατοικιών, στο πλαίσιο των δυναμικών αγορών, μέσω όλων των κύκλων της αγοράς. Είμαστε πεπειραμένοι στην παροχή καινοτόμων και προστιθέμενης αξίας λύσεων στις συναλλαγές σε ακίνητα, στη στρατηγική και τις λειτουργίες, καθώς και στην αναδιάρθρωση και επανατοποθέτηση λύσεων για ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Στην Reset Consultants συμβουλεύουμε τους πελάτες μας – ιδιώτες ή οργανισμούς – πώς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς ακινήτων. Προσφέρουμε καθετοποιημένες λύσεις στη διαχείριση της χρηματοοικονομικής απόδοσης καθ ‘όλη τη διάρκεια – απόκτηση έως διάθεση – μιας επένδυσης

Η προσέγγισή μας δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εκάστοτε πελάτη ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε και να εκτελέσουμε κάθε πιθανή συναλλαγή.

Είμαστε εξειδικευμένοι στο να βοηθήσουμε τον επενδυτή με σωστή καθοδήγηση και ανάλυση των αναγκών του για την  επένδυση με στόχο την επίτευξη αυτής.

Σκοπός μας  η αξιόπιστη και μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες μας. Η εξειδικευμένη ομάδα μας επιβλέπει όχι μόνο τη διαχείριση και μίσθωση των ακινήτων , αλλά και την χρηματοδότηση, την κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και την στρατηγική εξόδου.

Οικονομοτεχνικός και Νομικός έλεγχος Ακινήτων

Το Due Diligence είναι το υπόβαθρο των διαπραγματεύσεων για ακίνητα, ανεξάρτητα από τον όγκο της συναλλαγής. Η Reset Consultants δεσμεύεται να προστατεύει τις επενδύσεις του πελάτη και να ελέγχει διεξοδικά τις παραμέτρους κάθε συναλλαγής, περιλαμβανομένης της περιουσίας, του πωλητή, της χρηματοδότησης και όλων των σχετικών υποχρεώσεων που αποσκοπούν στη μείωση και τον μετριασμό των οικονομικών αβεβαιοτήτων. Για την λήψη τεκμηριωμένης απόφασης παρέχουμε οικονομοτεχνικό και νομικό έλεγχο προσαρμοσμένο  στις απαιτήσεις των πελατών μας, με ενδελεχή έλεγχο και ανάλυση. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας για πλήρη έλεγχο, είτε με την χρήση της ομάδας της Reset Consultants είτε με τους συνεργάτες μας σε όλους τους  κλάδους. Το Due Diligence εκτελείται σύμφωνα με τις ανάγκες σας και μπορεί να αναλυθεί σε:

Οικονομικό, Νομικό, Φορολογικό, Τεχνικό και Περιβαλλοντικό έλεγχο ( Due Diligence)

 

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη ακινήτων επικεντρώνεται στην αύξηση της αξίας των ακινήτων και των κτιρίων. Εκτός από το κτίριο ή μέρος αυτού, μπορεί επίσης να στοχεύει σε οικόπεδο ή υπό ανέγερση γη. Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία σχεδιασμού, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας – είτε αυτό σημαίνει αρχική συμβουλευτική, λεπτομερή ανάλυση κόστους, συμβουλές σχετικά με την τήρηση των κανονισμών και  τη διαχείριση. Η έμπειρη ομάδα της Reset Consultants καθώς και οι επιλεγμένοι συνεργάτες μας , διασφαλίζουν ότι θα έχετε σωστή καθοδήγηση σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία.

Η Reset Consultants μπορεί να παρέχει την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σας, όποια και αν είναι αυτά. Είτε η σταδιακή ανάπτυξη της έκτασης, είτε υποδιαίρεση των υφιστάμενων εκτάσεων, εγκρίσεις για νέα κατασκευή ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη χορήγηση αδειών ή άλλα θέματα έγκρισης ανάπτυξης.

Είμαστε εδώ για να αναλάβουμε και να επιβλέπουμε τις ανάγκες σας, προγραμματισμό, σχεδιασμό,  επιλογή ικανών αναδόχων, διαδικασίες υποβολής προσφορών, φάσεις κατασκευής και τοποθεσίες προσωπικού ή μετεγκαταστάσεις.  Η πρακτική μας προσέγγιση, σε στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές, μας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Ανάθεση & Μεσιτεία

Μια συναλλαγή με ακίνητα είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες για να είναι επιτυχής. Οι μεσίτες ακινήτων έχουν αυτές τις ιδιότητες και τις θέτουν στη διάθεσή σας: ένας μεσίτης ακινήτων εργάζεται για σας και προς το συμφέρον σας. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ξεπερνούν τον εντοπισμό, τη συμπλήρωση και την πώληση χώρου. Ως μεσίτης σας, είμαστε οι  εκπρόσωποι των περιουσιακών σας  στοιχείων αλλά και των αναγκών σας.

Η ομάδα μας καθώς και οι συνεργάτες μας είναι όλοι οι ειδικοί και ικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και φροντίδας πελατών, σκοπεύοντας πάντα να ξεπεράσουν ακόμα και τις προσδοκίες του πελάτη μας. Η δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε κορυφαία τεχνογνωσία με εκτεταμένες γνώσεις σχετικά με την τοπική αγορά, έντονες διαπραγματεύσεις και καινοτόμες τεχνολογίες. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ένα ασύγκριτο επίπεδο προσωπικής εξυπηρέτησης που πραγματοποιείται με ευγένεια, διακριτικότητα, ακεραιότητα και πλήρη εμπιστευτικότητα.