Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για την Εταιρεία Reset Consultants SA. (εφεξής «Εταιρεία») η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των συνεργατών μας, των πελατών μας, των προμηθευτών μας, των συναλλασσόμενων, αλλά και εν γένει των πολιτών που έρχονται σε επαφή με την Εταιρεία, καθώς και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Η Εταιρεία δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των συνεργατών μας και των πολιτών που έρχονται σε επαφή με την Εταιρεία.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή η ισχυρή δέσμευση να είναι ξεκάθαρη σε όλους τους πολίτες και συνεργάτες μας. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την παρούσα «Δήλωση Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών μας συλλέγουμε, πως τα διαχειριζόμαστε και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Προσωπικά δεδομένα και τρόπος συλλογής

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω φυσικής επικοινωνίας, είτε με μέσα εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής φόρμας, τηλέφωνο/τηλεομοιοτυπία κτλ.). Μέσα από την ιστοσελίδα μας www.resetconsultants.gr.  H Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας υπό την ενότητα «Επικοινωνία», όπου το υποκείμενο καταχωρεί τα δεδομένα του για σκοπούς επικοινωνίας  με την Εταιρεία μας για οποιοδήποτε αίτημά του Για τα δεδομένα τύπου cookies που συλλέγει η ιστοσελίδα μας σε κάθε επίσκεψη χρήστη, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του συνδέσμου  www.aboutcookies.org.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε παράσχει τα δεδομένα σας στο παρελθόν, στα πλαίσια προγενέστερης συνεργασίας ή σχέσης με την Εταιρεία μας. Μόνο κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να συλλέγουμε δεδομένα υποκείμενων από άλλες πηγές. Σε τέτοιες περιπτώσεις το υποκείμενο θα λαμβάνει ειδική προς τούτο ενημέρωση.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συλλέγει, μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και συνεργατών της, προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται, κατά περίπτωση να περιλαμβάνουν:

Προσωπικά στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου ταυτότητας, υπογραφή κ.ά.)

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας).

Η Εταιρεία φροντίζει να συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων, με κάθε πρόσφορο μέσο. Μόνο κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν η Εταιρεία να συλλέγει προσωπικά δεδομένα από άλλη πηγή, πλην των ίδιων των υποκειμένων, κατόπιν ειδικής ενημέρωσης των υποκειμένων.

Νομική βάση και σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί, την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων της και την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα πελατών και συνεργατών για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, για την εκτέλεση των τυχόν συμβατικών υποχρεώσεων της στα πλαίσια εκ μέρους της παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεών της.

Στα πλαίσια των σκοπών αυτών, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων, κατά περίπτωση επεξεργασίας:

Εκτέλεση σύμβασης: επεξεργασία απαραίτητη για την εκπλήρωση και συμμόρφωση στις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεών της Εταιρείας μας, όπως καταγραφή στα λογιστικά μας βιβλία, έκδοση νόμιμων παραστατικών κτλ. για την εκπλήρωση φορολογικών και λοιπών συναφών νομικών υποχρεώσεων.

Διαχείριση πελατών και συνεργατών μας και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας μας και της σωστής εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών.

Για την διασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας, στο βαθμό που επεξεργασία δεν παραβιάζει υπέρτερα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων, όπως για παράδειγμα η τήρηση στοιχείων για την υπεράσπιση της Εταιρείας μας έναντι δικαστικών αξιώσεων, διεκδίκηση αξιώσεων, καθώς και τεκμηρίωση σε περίπτωση διοικητικών και παρόμοιας φύσης ελέγχων, αλλά και επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την ασφάλεια εγκαταστάσεων και υποδομών.

Γνωστοποιήσεις των προσωπικών δεδομένων – κατηγορίες αποδεκτών

Η Εταιρεία δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σε τρίτα μέρη, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για σκοπούς νόμιμης εκπλήρωσης επαγγελματικών και επιχειρηματικών αναγκών μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και συνεργάτες μας ή επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Τα δεδομένα των πελατών, συνεργατών και πολιτών που έρχονται σε επαφή με την Εταιρεία τυγχάνουν επεξεργασίας στα πλαίσια όσων ορίζονται στην παρούσα, από τμήματα και εργαζόμενους της Εταιρείας μας που είναι αρμόδια για εκπλήρωση των επιμέρους λειτουργιών της. Τα δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας και από συνεργαζόμενα τρίτα μέρη, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας, στις περιπτώσεις εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας, θα φροντίζει να αναθέτει τμήματα επεξεργασίας σε τρίτα μέρη, εφόσον και μόνο αν αυτά ανταποκρίνονται σε υψηλά επίπεδα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και δεσμεύσεις για την προστασία τους και αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεσμεύσεις που προβλέπει ο νόμος.

Επίσης, τα δεδομένα, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών την επεξεργασίας ή άλλων υποχρεώσεων, μπορεί να διαβιβασθούν σε Τραπεζικά Ιδρύματα, ή σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρείες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρίες Παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων, σε μεταφορικές εταιρείες κ.ο.κ. Η Εταιρεία μας, σε κάθε περίπτωση που η διαβίβαση δεδομένων καθίσταται απαραίτητη, φροντίζει να διαβιβάζει σε τρίτα μέρη, εφόσον και μόνο αυτά ανταποκρίνονται σε υψηλά επίπεδα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων και παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και δεσμεύσεις για την προστασία τους.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο ακριβής χρόνος διατήρησης κάθε κατηγορίας δεδομένων συνδέεται: (α) με τον απαραίτητο χρόνο, στα εύλογα επιχειρησιακά πλαίσια για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (β) με τυχόν κάθε φορά σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις για την διατήρηση δεδομένων, όπως ενδεικτικά ισχύει στην τήρηση των λογιστικών και φορολογικών αρχείων της Εταιρείας μας ή των δεδομένων που απευθύνονται σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (γ) με την διάρκεια της εμπορικής ή συμβατικής σχέσης μας με προμηθευτές, πελάτες ή συνεργάτες μας (δ) με την τυχόν αναγκαιότητα διατήρησης στοιχείων για την προάσπιση εννόμων συμφερόντων μας, απόδειξη συμμόρφωσης, υπεράσπιση έναντι αξιώσεων και την δικαστική επιδίωξη αξιώσεών μας.

Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία της από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ εξουσιοδότησης πρόσβαση ή κοινοποίηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρεία μας διεξάγεται μόνο με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος, την φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, με αξιολόγηση των κινδύνων και της πιθανότητας επέλευσής τους και τα αποτελέσματα αυτών στα υποκείμενα των δεδομένων. Στα πλαίσια αυτά φροντίζουμε η επεξεργασία να διεξάγεται αποκλειστικά από εντεταλμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα προστασίας. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους τυχόν συνεργάτες μας, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλακούν στην διαδικασία (βλ. ανωτέρω υπό «Γνωστοποιήσεις των προσωπικών δεδομένων – κατηγορίες αποδεκτών).

Τα δικαιώματα του υποκειμένου

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τους προβλεπόμενους εκεί περιορισμούς, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να έχετε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό λαμβάνετε γνώση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατόπιν αιτήματός σας.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας, τα οποία τηρούνται στα πλαίσια της παρούσας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας. Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και τελεί υπό τους περιορισμούς του νόμου. Ενδέχεται να έχουμε νόμιμους λόγους να μην ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο αίτημα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσει η περαιτέρω επεξεργασία τους και απλώς να διατηρηθούν τα δεδομένα σας από την Εταιρεία μας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια δυνατότητα σας απονέμεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Εταιρεία ενδέχεται να μην έχει υποχρεώσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε συγκεκριμένη μορφή και να ζητάτε την μεταβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται στον νόμο για την εκάστοτε διενεργούμενη επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός των περιορισμών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ομοίως το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και ενδέχεται η Εταιρεία να έχει βάσιμους λόγους να αρνηθεί την ικανοποίησή του.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον μία επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε άμεσα, εύκολα και ανέξοδα την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για την συνέχιση της επεξεργασίας αυτής. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία έχετε το δικαίωμα, εφόσον κρίνετε ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σας, να παραπονεθείτε ενώπιον την αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων (για την Ελλάδα, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα -ΑΠΔΠΧ, Λεωφ. Κηφισίας 1 – 115 23 – Αθήνα, τηλ. 210 6475600, www.dpa.gr) και να υποβάλλετε σχετική καταγγελία.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα. Η Εταιρεία θα σας παρέχει κάθε περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε. Ομοίως, στην Εταιρεία μπορείτε να απευθύνετε οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων σας.

email: info@resetconsultants.gr

Τηλέφωνο: + 30 210 3251333

Διεύθυνση: Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Αθήνα

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς και οποτεδήποτε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε αυτή να αντανακλά εκάστοτε αλλαγές αναφορικά με τις υφιστάμενες σχετικές πολιτικές και πρακτικές της Εταιρείας μας. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, προκειμένου να ενημερώνεστε άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.