Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε κάθε στάδιο δραστηριοποίησης της εταιρείας και ανάλογα με την συγκυρία του επιχειρηματικού κύκλου που διανύει η οικονομία οι χρηματοδοτικές ανάγκες αλλάζουν. Η εταιρεία οφείλει να προσαρμόζεται ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κεφαλαίων που απαιτεί η λειτουργία της, στις ανάγκες των επενδύσεων που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν και κάποιες φορές στις ανάγκες που θα διασφαλίσουν την ίδια την βιωσιμότητά της. Οι συνδυασμοί αυτοχρηματοδότησης και αναζήτησης κεφαλαίων από εξωτερικές πηγές ή εναλλακτικά η αναδιάρθρωση των εργασιών και των δομών που επιτρέπουν μια πιο υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και ευχερέστερη πρόσβαση σε ρευστότητα εξετάζονται με προσοχή και με την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε σε συνδυασμό με τα δεδομένα και τις επιδόσεις της εταιρείας να προσδιορισθούν οι επιλογές και οι διαθέσιμες λύσεις.

Υπηρεσίες

Corporate Finance

Σε κάθε στάδιο δραστηριοποίησης της εταιρείας και ανάλογα με την συγκυρία του επιχειρηματικού κύκλου που διανύει η οικονομία οι χρηματοδοτικές ανάγκες αλλάζουν. Η εταιρεία οφείλει να προσαρμόζεται ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κεφαλαίων που απαιτεί η λειτουργία της, στις ανάγκες των επενδύσεων που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν και κάποιες φορές στις ανάγκες που θα διασφαλίσουν την ίδια την βιωσιμότητά της. Οι συνδυασμοί αυτοχρηματοδότησης και αναζήτησης κεφαλαίων από εξωτερικές πηγές ή εναλλακτικά η αναδιάρθρωση των εργασιών και των δομών που επιτρέπουν μια πιο υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και ευχερέστερη πρόσβαση σε ρευστότητα εξετάζονται με προσοχή και με την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε σε συνδυασμό με τα δεδομένα και τις επιδόσεις της εταιρείας να προσδιορισθούν οι επιλογές και οι διαθέσιμες λύσεις.

Εταιρικές αναδιαρθρώσεις

H επιλογή της αναδιάρθρωσης στην επιχειρησιακή δομή μιας εταιρείας η ενός Ομίλου εταιρειών συχνά εφαρμόζεται σαν θεραπεία και αφού εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. Τέτοια προβλήματα μπορεί να προκύπτουν ως αποτέλεσμα εσωτερικής οργάνωσης, ανταγωνισμού, υστέρησης επιδόσεων ή και εξωγενών παραγόντων. Ιδανικά, μια αναδιάρθρωση πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά και έγκαιρα με σκοπό να προσδώσει αξία στην εταιρεία και όχι απλά να περισώσει απώλειες. Αυτό απαιτεί εμβάθυνση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, στους συντελεστές παραγωγής και εσόδων, στους περιορισμούς ρευστότητας που πιθανόν υφίστανται και πάνω απ’ όλα ικανότητα πρόβλεψης του αποτελέσματος και των επιπτώσεων στο ευρύτερο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας.

Συχνά, ανάλογα με το εύρος της επιδιωκόμενης αναδιάρθρωσης απαιτείται να επαναπροσδιορισθεί το επιχειρηματικό πλάνο και οι προβλέψεις δραστηριότητας ή να απαιτηθούν εταιρικές πράξεις (αποσχίσεις – πωλήσεις) για τις οποίες επιβάλλεται η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων για την προετοιμασία και υλοποίηση της επιτυχημένης αναδιάρθρωσης.

Εξαγορές -Συγχωνεύσεις

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων θεωρούνται παραδοσιακά επιχειρηματικές επιλογές αναπτυξιακού χαρακτήρα και εργαλεία «επιθετικής» επιχειρηματικής πολιτικής. Στην πράξη μπορεί να αποτελέσουν αμυντικές επιλογές που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του ενός ή και του άλλου συμβαλλόμενου μέρους αξιοποιώντας συνέργειες, οικονομίες κλίμακος και οφέλη από την διαμόρφωση υψηλότερου μεριδίου αγοράς. Οι εταιρικές αυτές πράξεις συχνά μεταβάλλουν δραστικά την υφιστάμενη εικόνα της εταιρείας τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων. Είτε περιλαμβάνουν καταβολή τιμήματος είτε ανταλλαγή μετοχών είτε τέλος γίνονται με ή χωρίς απορρόφηση της μιας εταιρείας από την άλλη εμπεριέχουν σημαντικές ανακατατάξεις στα μεγέθη του νέου σχήματος και στην περιουσία και τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων.

Ένα πλήθος από συνοδευτικές υπηρεσίες (due dilligence, business modelling, ποτιμήσεις,φοροτεχνικά) αποτελούν τα επιβεβλημένα βήματα για την προετοιμασία και υλοποίηση αυτής της μορφής των εταιρικών πράξεων ενώ συχνά εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες απαιτούνται τόσο για την υλοποίηση των εταιρικών μετασχηματισμών όσο και για την σύναψη των κατάλληλων shareholders’ agreements τα οποία συχνά απαιτούνται γι’ αυτές τις πράξεις.

Πωλήσεις – Στρατηγικές εξόδου

  • Μπορεί να σκέφτεσθε την πώληση της εταιρείας σας ή να έχετε δεχθεί πρόταση για την πώλησή της.
  • Μπορεί να επιθυμείτε να επενδύσετε σε ένα εταιρικό σχήμα αλλά θα θέλατε να γνωρίζετε τον τρόπο και τον χρόνο ρευστοποίησης της συμμετοχής σας.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεσθε συμβουλευτική συνδρομή με σκοπό τόσο την προστασία των συμφερόντων σας όσο και την μεγιστοποίηση του υπερ σας αποτελέσματος. Η αξία μιας επιχείρησης είναι τελικά αυτή στην οποία επιτυγχάνεται μια συναλλαγή. Η συναλλαγή αυτή, με την σειρά της, είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης η οποία απαιτεί προετοιμασία,ανάλυση πλεονεκτημάτων, επωφελείς συγκρίσεις και εμπειρία σε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις. Η συνδρομή των ειδικών είναι και εδώ επιβεβλημένη.

Η στρατηγική εξόδου κατά την πραγματοποίηση μιας επιχειρηματικής συμμετοχής αποτελεί κορυφαία παράμετρο της επένδυσης που προτίθεσθε να πραγματοποιήσετε. Η διασφάλιση της εξόδου (exit) υπό συγκεκριμένες χρονικές και οικονομικές παραδοχές επιβαλλεται να προηγείται της επενδυτικής απόφασης και να στηρίζεται σε ρεαλιστικές παραδοχές που πρέπει να έχουν αναλυθεί κατάλληλα και να έχουν αποτυπωθεί σε νομικά ισχυρά συμφωνητικά μεταξύ των εμπλεκομένων μετόχων.

Οικονομοτεχνικός και Νομικός Έλεγχος

Κατά την επένδυση ή την ανακεφαλαιοποίηση, ένας  ακριβής και άμεσος οικονομοτεχνικός και νομικός έλεγχος είναι κρίσιμος για τους επενδυτές ή τους επιχειρηματικούς εταίρους, προκειμένου να γίνει βαθιά αξιολόγηση όλων των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων και κινδύνων μιας συναλλαγής.

Η ομάδα της Reset Consultants συνεργάζεται στενά με το αντίστοιχο τμήμα due diligence της εταιρίας που είναι υπό αξιολόγηση και παρέχουμε πλήρη και ενδελεχή  έλεγχο πολλαπλών παραμέτρων ώστε να σας παραδώσουμε πλήρη έκθεση που θα είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας.

Ο έλεγχος χωρίζεται σε οικονομικό και νομικό έλεγχο

Ο Οικονομικός έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Αξιολόγηση βιωσιμότητας  κερδών, επισκόπηση ιστορικών καταστάσεων των πωλήσεων και λειτουργικών εξόδων, φορολογικές υποχρεώσεις, αξιολόγηση του υπάρχοντος management, εσωτερικά συστήματα και οργανωτικές υποδομές, αξιολόγηση προσωπικού, υπάρχουσες άδειες-συμβόλαια, βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στις προβλέψεις της διοίκησης.

Νομικός Έλεγχος

Πρόκειται για την νομική διερεύνηση της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας και την κατάσταση της μετά από την περισυλλογή της εταιρικής δράσης από νομική άποψη. Περιλαμβάνει ενδελεχή εξέταση των εγγράφων, των συμβάσεων και άλλων μορφών δεσμεύσεων της εταιρείας και συχνά επεκτείνεται στην αναθεώρηση των επιχειρηματικών πρακτικών και των πιθανών νομικών απειλών για την εταιρεία και τα περιουσιακά στοιχεία.

Αποτιμήσεις

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης αποτελεί βασική προυπόθεση για κάθε σημαντικό επιχειρηματικό εγχείρημα και δυνητικά τοποθετείται στην πρώτη γραμμή μιας οικονομικής διαπραγμάτευσης είτε αυτή αφορά την εταιρεία σας είτε την εταιρεία που εξετάζετε με σκοπό την εξαγορά της ή την συγχώνευσή της ή απλά την εκ μέρους σας πραγματοποίηση επένδυσης σ’αυτή.

Η μελέτη αποτίμησης μιας εταιρείας είναι έργο εξειδικευμένων αναλυτών. Απαιτεί την σε βάθος ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, των στοιχείων δραστηριότητάς της και των χρηματοροών που είναι σε θέση να δημιουργεί. Αξιοποιεί τρέχοντα αλλά και μελλοντικά στοιχεία της εταιρείας και καταλήγει σε μία αξία της εξεταζόμενης εταιρείας ως αποτέλεσμα συνδυασμού πολλαπλών διεθνώς παραδεκτών μεθοδολογιών. Αξιολογεί στοιχεία του κλάδου δραστηριότητας, παραμέτρους κινδύνου, περιβάλλον επιτοκίων και λαμβάνει υπόψη δεδομένα συναφών εταιρειών από την χώρα μας και το εξωτερικό καθώς και την αξία συναλλαγών ομοειδών επιχειρήσεων διεθνώς. Μια σωστή αποτίμηση είναι οδηγός για μια σωστή συναλλαγή. Μια σωστή αποτίμηση στηρίζεται στην τεχνογνωσία ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων και προβλέψεων της εταιρείας και την εφαρμογή από ειδικούς αναλυτές των κατάλληλων και αποδεκτών μεθοδολογιών αποτίμησης.

Business modeling

Είστε σίγουροι ότι η εταιρεία σας λειτουργεί με βάση ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο? Γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τα λειτουργικά περιθώρια της εταιρείας σας, τις σχέσεις μεταξύ των επι μέρους μεγεθών του ισολογισμού της και την επίπτωση στα μελλοντικά μεγέθη των σημερινών επιχειρηματικών σας αποφάσεων? Έχετε στη διάθεσή σας έναν «εταιρικό χάρτη» με βάση τον οποίο διοικείτε την εταιρεία σας και στον οποίο αποτυπώνονται οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι στόχοι που έχετε θέσει ? Είσαστε σε θέση να αναλύσετε τους στόχους αυτού του επιχειρηματικού πλάνου στους συνεργάτες σας εντοπίζοντας τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την επίτευξη αυτών των στόχων αλλά και στις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε ώστε να αξιολογήσουν αξιόπιστα και ευνοϊκά κάποιο αίτημά σας?

Μέσα από το business modelling σας βοηθάμε στην κατάστρωση του επιχειρηματικού σας πλάνου και σας βοηθάμε να δείτε μέσα από αυτό την λειτουργία της εταιρείας σας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Υπολογίζουμε χρησιμοποιώντας εύλογες παραδοχές την πορεία των μεγεθών της εταιρείας, υπολογίζουμε τις χρηματοροές που απαιτούνται και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των επενδύσεων που σχεδιάζετε. Επισημαίνουμε οικονομικούς στόχους και χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και αναδεικνύουμε την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφίσβήτηση την βιωσιμότητα της εταιρείας σας.

Προτάσεις αναδιάρθρωσης δανεισμού

Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας σας είναι πιθανόν να απειλεί σήμερα την βιωσιμότητά της, να της αποστερεί όλη της την ρευστότητα ή και να καθιστά αδύνατη την πρόσβασή της στο τραπεζικό σύστημα για άντληση κεφαλαίων κίνησης. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να είναι αποτέλεσμα της παρατεταμένης ύφεσης της οικονομίας μας, κάποιων λαθών του παρελθόντος, εξελίξεων του ανταγωνισμού ή και συνδυασμός όλων αυτών ή και πρόσθετων παραγόντων.

Οι Τράπεζες, ειδικά στις μέρες μας, είναι πρόθυμες να συζητήσουν τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης των δανειακών σας υποχρεώσεων. Προϋπόθεση ωστόσο για μια τέτοια συζήτηση είναι η υποβολή ενός εύλογου και ρεαλιστικού επιχειρηματικού πλάνου και η θεμελίωση μιας πρότασης αναδιάρθρωσης του δανεισμού σας πάνω σ ‘αυτό. Η πρόταση αυτή θα είναι το προϊόν μιας εις βάθος ανάλυσης των δυνατοτήτων της εταιρείας και των χρηματοροών που σε βάθος χρόνου θα αποπληρώνουν τις ρυθμισμένες υποχρεώσεις σας και ακόμα της κατανόησης των εργαλείων, των μεθοδολογιών και των εποπτικών περιορισμών που έχουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την σύναψη συμφωνιών αναδιάρθρωσης δανεισμού Κατά συνέπεια η επιτυχής έκβαση αυτού του εγχειρήματος απαιτεί συνδυασμένη τεχνογνωσία την οποία εμείς παρέχουμε για εταιρείες κάθε μεγέθους.

Να γνωρίζετε ότι η απλή χρονική μετάθεση στην εξόφληση των δανειακών σας υποχρεώσεων είναι μια απλή παράταση της δικής σας αβεβαιότητας. Συνιστά αυξημένο κόστος και δεν παράγει λύση αλλά αντίθετα λειτουργεί εις βάρος της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Αντίθετα η μελετημένη και μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει ένα νέο ξεκίνημα με ωφελημένους τόσο εσάς όσο και τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεσθε.

Φοροτεχνική συμβουλευτική

Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων καθώς και η πραγματοποίηση επενδύσεων συχνά δημιουργούν φορολογικής μορφής επιπτώσεις οι οποίες για κάθε συναλλαγή πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί και να έχουν αποτιμηθεί κατάλληλα σε σχέση με το κόστος που συνεπάγονται ή το όφελος που επιδιώκουν. Οι σχετικές υπηρεσίες είναι υψηλής εξειδίκευσης και παρέχονται από συνεργάτες μας με πολύχρονη εμπειρία και γνώση του συνεχούς μεταβαλλόμενου φορολογικού τοπίου στην χώρα μας.

Η συνδρομή τους μας επιτρέπει να παρέχουμε ιδιαίτερα καθετοποιημένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής εξαντλώντας έτσι κάθε πτυχή αναγνώρισης κινδύνων και αντίστοιχα διασφάλισης των συμφερόντων των πελατών μας.